ساختار مدیریتی و کارشناسی این شرکت از متخصصان دانشگاهی و فنی تشکیل شده است. ایده اصلی این شرکت حل مشکلات پی